About USO Nas

Switch Satellite Solutions, Inc

3954 N Osceola Ave,
Chicago, Il, 60634
1-800-915-5474
1-773-355-4195
info@switchsatellite.com

Switch Satellite Solutions, Inc. is the best. Company of Chicago, won recognition from the jury of a competition announced by Polsat 2, for the best seller in 2008. The award ceremony took place during the annual meeting of all the authorized dealers of Dish Network in the United States Team Summit 2009 “Rock Solid” in Denver.

This year the fair took place on 6-9 May. It was in Colorado Convenction Center, where the party was held Chicago company celebrated triumphs. Prize for the best seller Switch Satellite owners and Luke Alex Wisniewski Głowczewski received at the hands of leading the editor Michael Banach Polsat 2. The award has a dimension not only prestige, because with it went to Chicago’s 13 thousand. dollars.

Satellite Switch Owners receive a prize from the hands of leading the editor POLSAT 2 Michael Banach

Competition results:

1. Satellite Switch (Aleksandra Wisniewska and Luke Głowczewski) Chicago – $ 13,000 prize

2. Polsat Inc.. (George Ziemba) New York – $ 10,000 prize

3. Satellite Metro New York – $ 7,500 prize

Second place went to New York, Inc. Polsat. George Ziemba (prize – 10 thousand. Dollars), and third place was also the company Satellite Metro New York (the prize – 7.5 thousand. Dollars).

Congress is held every year. It is organized by the American Digital Dish Network platform. It was attended this year about 5,000 people. It is also time to get contacts, and learning. For 5 hours a day lasting seminars and training in marketing, sales and technology.

But the fun does not run out. This time at the fair, a concert was REO Speedwagon known band known for songs like “Keep On Loving You” and “Can not Fight This Feeling.” Although the glory years of the American rock band coincided with the 80th year last century, men have shown that it is still in their veins rock’n’roll. In the end, not without reason, their name derives from the REO Speed ​​Wagon truck manufactured by REO Motor Car Company.

With his program, there is a world-renowned hypnotist Robert Channing, who “knows what you’re wearing reading these words,” as advertised on their website. Could also listen to the valuable advice of master Orvela Ray Wilson author of “Guerrilla Selling,” in 1991. Fairs also visited the Canadian Howie Mandel, an actor known for such production, such as “Room Service”, “Crown Heights” or “Good Grief”.

The winner of the competition, the company Switch Satellite was founded in 2006.Provides services in the Chicago area. In just few years, she managed to gain a strong position in the market and now is the best in terms of volume activation Polish channels on the platform of Dish Network in the United States.

What is the recipe for success? Aleksandra Wisniewska CEO mentions: “Integrity, professionalism and effective advertising.” At the same time award was an opportunity to thank customers for their trust and loyalty and all the Polish programs from Dish Network for their work.

The company is a frequent sponsor of the Polish community concerts and events. May 24 during “Wiślackiego family picnic” will be another opportunity to visit the company’s booth, find out the details of promotion and programming for Dish Network. Picnic begins at 10.30 am near Irving Park Rd. and Cumberland Ave.

Satellite Switch preparing a surprise for the Polish community in Chicago and will soon be ready to present its new offer, which will be happy to all users of the platform Dish Network. For now betray that through it you will find lots of practical advice and technological innovations, order the Polish Television and learn all about the Polish series.

Recall that Dish Network currently offers its customers the following Polish programs: Polsat 2, ITVN, TVN 24, Poland Cinema, TV Silesia. All programs have promise for the autumn of major changes, and to enrich its offer new programs. For all new customers Satellite Switch prepared new promotions, and details can be obtained by calling.

From left: Chris Kuelling (Echostar / Dish Network), Tom Cisek (Dish Network), Aleksandra Wisniewska and Luke Głowczewski (Switch Satellite), George Ziemba (Polsat Inc.). Michał Banach (Polsat 2)

Marta Ciosmak (TVN) and Aleksandra Wisniewska (Switch Satellite)

Switch Satellite Solutions, Inc

3954 N Osceola Ave,
Chicago, Il, 60634
1-800-915-5474
1-847-232-1357
info@switchsatellite.com

Switch Satellite Solutions, Inc. jest najlepsza. Firma z Chicago zdobyła uznanie jurorów konkursu ogłoszonego przez Polsat 2, dla najlepszego sprzedawcy roku 2008. Wręczenie nagród odbyło się podczas dorocznego zjazdu wszystkich autoryzowanych dealerów Dish Network w Stanach Zjednoczonych Team Summit 2009 “Rock Solid” w Denver.

W tym roku targi miały miejsce w dniach 6-9 maja. To właśnie w Colorado Convenction Center, gdzie impreza się odbywała firma z Chicago święciła triumfy. Nagrodę dla najlepszego sprzedawcy właściciele Switch Satellite Aleksandra Wiśniewska i Łukasz Głowczewski odebrali z rąk redaktora prowadzącego Polsat 2 Michała Banacha. Wyróżnienie ma wymiar nie tylko prestiżowy, bowiem wraz z nią trafiło do chicagowskiej firmy 13 tys. dolarów.

Właściciele Switch Satellite odbierają nagrodę z rąk redaktora prowadzącego POLSAT 2 Michała Banacha

Wyniki konkursu:

1. Switch Satellite (Aleksandra Wiśniewska i Łukasz Głowczewski) Chicago – nagroda $13.000

2. Polsat Inc. (Jerzy Ziemba) New York – nagroda $10.000

3. Metro Satellite New York – nagroda $7.500

Drugie miejsce zajęła nowojorska Polsat Inc. Jerzego Ziemby (nagroda – 10 tys. dolarów), a na trzeciej pozycji uplasowała się firma Metro Satellite również z Nowego Jorku (nagroda – 7,5 tys. dolarów).

Zjazd odbywa się co roku. Organizuje go amerykańska platforma cyfrowa Dish Network. Wzięło w nim udział w tym roku ok. 5 tysięcy osób. To także czas na zdobycie kontaktów, oraz naukę. Przez 5 godzin dziennie trwały seminaria i szkolenia w dziedzinie marketingu, sprzedaży i technologii.

Ale i rozrywki nie zabrakło. Tym razem podczas targów odbył się koncert znanego zespołu REO Speedwagon znanego z takich utworów jak “Keep On Loving You”, czy “Can’t Fight This Feeling”. Choć lata świetności tego amerykański zespołu rockowego przypadły na lata 80. zeszłego wieku, panowie pokazali, że wciąż w ich żyłach płynie rock’n’roll. W końcu nie bez powodu ich nazwa pochodzi od nazwy ciężarówki REO Speed Wagon produkowanej przez firmę REO Motor Car Company.

Ze swoim programem wystąpił też światowej sławy hipnotyzer Robert Channing, który “wie co masz na sobie czytając te słowa”, jak reklamuje się na swojej stronie internetowej. Posłuchać można było również cennych rad samego mistrza Orvela Raya Wilsona autora “Guerrilla Selling” z 1991 roku. Targi odwiedził również Kanadyjczyk Howie Mandel, aktor znany z takich produkcji, jak “Room Service”, “Crown Heights”, czy “Good Grief”.

Zwycięzca konkursu, firma Switch Satellite powstała w 2006 roku. Świadczy usługi w Chicago i okolicach. W ciągu kilku zaledwie lat udało jej się zdobyć silną pozycję na rynku i obecnie jest najlepsza pod względem ilości aktywacji polskich kanałów na platformie Dish Network w Stanach Zjednoczonych.

Jaki jest przepis na sukces? Prezes firmy Aleksandra Wiśniewska wymienia: “Rzetelność, profesjonalizm i skuteczna reklama.” Jednocześnie wyróżnienie było okazją do podziękowania klientom za zaufanie i lojalność oraz wszystkim polskim programom na Dish Network za dotychczasową współpracę.

Firma jest częstym sponsorem polonijnych koncertów i imprez. 24 maja podczas “Wiślackiego pikniku rodzinnego” będzie kolejna okazja, aby odwiedzić stoisko firmy, dowiedzieć się szczegółów promocji i oferty programowej Dish Network. Piknik rozpoczyna się o godzinie 10.30 przed południem w okolicy Irving Park Rd. i Cumberland Ave.

Switch Satellite przygotowuje właśnie niespodziankę dla Polonii w Chicago i wkrótce będzie gotowa zaprezentować swoją nową ofertę, z której na pewno ucieszą się wszyscy użytkownicy platformy Dish Network. Na razie zdradzimy, że dzięki niej będzie można znaleźć wiele praktycznych porad oraz nowinek technologicznych, zamówić Polską Telewizję i dowiedzieć się wszystkiego o polskich serialach.

Przypomnijmy, że obecnie Dish Network oferuje swoim klientom następujące polskie programy: Polsat 2, iTVN, TVN24, Kino Polska, Telewizja Silesia. Wszystkie programy zapowiadają już na jesień duże zmiany i wzbogacenie swojej oferty nowymi programami. Dla wszystkich nowych klientów Switch Satellite przygotowała nowe promocje, a szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 847.232.1357

Od lewej:Chris Kuelling (Echostar/Dish Network), Tom Cisek (Dish Network), Aleksandra Wiśniewska i Łukasz Głowczewski (Switch Satellite), Jerzy Ziemba (Polsat Inc.), Michał Banach (Polsat 2)

Marta Ciosmak (TVN) i Aleksandra Wiśniewska (Switch Satellite)